Sådan fungerer beboerdemokratiet

 Ideen i beboerdemokratiet er, at det er beboerne eller disses valgte repræsentanter, som træffer alle overordnede beslutninger.

Den enkelte afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og det er samtlige beboere i afdelingen, der på afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingens økonomi og om, hvad man må og ikke må i afdelingen. Det er også afdelingsmødet, der vælger afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen, som har 3 eller 5 medlemmer + suppleanter, forbereder afdelingsmødets beslutninger (herunder budgettet) og påser at beslutningerne føres ud i livet.

Afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet udpeger et antal repræsentanter til repræsentantskabet, der består af i alt 51 medlemmer. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed og træffer de helt overordnede beslutninger.

Repræsentantskabet vælger 9 medlemmer af organisationsbestyrelsen, som tillige består af et medlem, udpeget af Herlev Kommune, og et medlem, valgt af boligselskabets ansatte. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Herlev Boligselskab og er ansvarlig for driften. Den har antaget administrationsselskabet KAB til at forestå den daglige administration og drift.