Toggle Mobile Menu

Kan jeg blive sagt op fra min bolig?

Under normale omstændigheder: Nej!

Mens man som beboer frit kan opsige sit lejemål (med tre måneders varsel), så kan boligselskabet kun opsige beboeren i nogle helt specielle situationer:

  • Hvis nedrivning eller ombygning af ejendommen betyder, at det lejede må fraflyttes.

    I så tilfælde er boligorganisationen forpligtet til at finde en erstatningsbolig til beboeren.

  • Hvis beboeren dør

  • Hvis beboeren misligholder lejemålet, fx ved ikke at betale sin husleje.

  • Hvis beboeren groft overtræder husordenen i boligafdelingen

    Er sagen  meget grov, fx grov vold mod andre beboere eller ejendomsfunktionærer, eller groft hærværk mod ejendommen, kan boligorganisationen vælge at ophæve lejemålet, dvs. afslutte det uden varsel. En sådan ophævelse af lejemålet kan af beboeren indbringes for boligretten. Her er det boligorganisationen, der skal bevise, at det var nødvendigt at foretage ophævelse af lejemålet. Ved mindre grove overtrædelser af husordenen vil boligselskabet normalt sende  en påmindelse til beboeren. Hvis overtrædelsen fortsætter, kan sagen indbringes for beboerklagenævnet. Hvis beboeren ikke retter sig efter beboerklagenævnets afgørelse, kan boligselskabet skride til opsigelse af lejemålet.