Toggle Mobile Menu

Hvordan klager jeg?

Når mange mennesker bor tæt sammen, kan det ikke undgås, at der en gang imellem opstår konflikter mellem dem. Der er forskellige tolerancetærskler over for fx støj, roderi, et tidspunkt, der skal være ro osv.

Alle boligafdelinger har en husorden. Den er fastlagt af beboerne i fællesskab på afdelingsmødet, og den angiver nogle regler for, hvad man må og ikke må i boligen, og for gode omgangsformer mellem beboerne. Du kan se din afdelings husorden her.

Hvis man som beboer er utilfreds med forholdene i og omkring boligen - enten de fysiske forhold eller én eller flere naboers optræden - er der flere ting, man kan gøre. Allerførst kan man forsøge at løse sagen i mindelighed. Tal med naboen, hvis du er utilfreds med noget, han eller hun gør eller ikke gør. Ofte er naboen helt uvidende om, at hans eller hendes optræden er et problem for andre, og er helt villig til at ændre sin adfærd. Hvis det, du er utilfreds med vedrører ejendommen eller dens funktionærer, så tag en snak med ejendomskontoret. Du kan også prøve at snakke med afdelingsbestyrelsen. Den har måske mulighed for at få problemet løst.

Men en sjælden gang hjælper alt dette ikke. Naboen larmer eller roder fortsat, på trods af dine henvendelser til ham eller hende. Eller du er fortsat utilfreds med den måde, varmeregnskabet eller fraflytningsrapporten er udformet på. I sådanne tilfælde har du mulighed for at indgive en formel klage. Drejer sagen sig om en nabos overtrædelse af husordenens bestemmelser, skal du indsende en skriftlig klage til KAB, som herefter vil tage sig af sagen. Læs mere om, hvordan du klager til KAB. Ejendomsadministrationen har mulighed for at bede beboeren om at bringe forholdet i orden. I meget grove tilfælde kan administrationen vælge at opsige beboeren (læs mere her).  

Hvis henstillingen ikke hjælper, kan administrationen indbringe sagen for beboerklagenævnet. Det er et kommunalt nævn, som under trussel om opsigelse har mulighed for at pålægge beboeren at bringe forholdet i orden. Hvis beboeren eller boligselskabet ikke er enige i beboerklagenævnets afgørelse, er det muligt at anke sagen til Boligretten - men det sker meget sjældent.

Hvis KAB vælger at gå videre med din klage til beboerklagenævnet, er det vigtigt, at beviserne i sagen er så stærke som muligt. Alt andet lige står sagen derfor stærkere, såfremt det ikke blot er én, men flere naboer, der har klaget.

Hvis du som beboer er utilfreds med en afgørelse, som er truffet af boligselskabet, har du mulighed for at indklage beslutningen for beboerklagenævnet. Det kan fx dreje sig om et varmeregnskab, en fraflytningssag eller en beslutning truffet af beboerdemokratiet. Beboerklagenævnet kan kun omgøre en beslutning, hvis der er åbenlyse fejl i den, eller hvis den ikke er truffet i overensstemmelse med lovgivningen. Det koster 140 kr. at indbringe en sag for beboerklagenævnet.

Læs mere om beboerklagenævnet på Herlev Kommunes hjemmeside